Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Ziņas
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Ziņas

Home / Ziņas

09.05.2012 Konference „Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība”

2012.g. 8-9.maijā Rīgā ir notikusi konference „Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība”.

Konferenci kopīgi organizēja Latvijas Republikas Patentu valde, Eiropas Patentu iestāde (EPO) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Konferencē piedalījās kā vietējie, tā arī ārzemju speciālisti intelektuālā īpašuma jomā, kā arī WIPO ģenerāldirektors Dr. Frānsiss Garijs (Dr Francis Gurry) un EPO prezidents Benuā Batistelli (Benoît Battistelli).

Konferences gaitā citu tēmu starpā starpā tika skatīta intelektuālā īpašuma aizsardzības loma ekonomiskajos un sociālajos procesos, intelektuālā īpašuma izmantošana konkurētspējas palielināšanai, ka arī intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģija uzņēmumu un valsts līmenī.

27.04.2012 Seminārs „Intelektuālā īpašuma aizsardzība digitālajā vidē”

2012.gada 27.aprīlī Rīgā notika AIPPI Latvijas nacionālās grupas organizētais seminārs „Intelektuālā īpašuma aizsardzība digitālajā vidē”. Seminārā tika aplūkoti jautājumi par autortiesību un tiesību uz preču zīmēm aizsardzību internetā. Īpašs uzsvars tika likts uz piemēriem no aktuālajām lietām, kas tiek izskatītas Eiropas Savienības tiesā.

02.03.2012 Latvijas Patentu valdei 20 gadi

2012.gada 2.martā Latvijas Republikas Patentu valde nosvinēja divdesmit gadu jubileju. Jubilejas svinībās sanākuši kopā bijušie un pašreizējie Patentu valdes darbinieki, kā arī patentpilnvarotie un citi pasākuma viesi. Svētkus ar uzrunu atklāja Patentu valdes direktors Reinis Bērziņš. Pasākuma svinīgajā daļā deviņi Patentu valdes darbinieki no Tieslietu ministrijas saņēmuši apbalvojumus par īpašiem nopelniem.

01.01.2012 Preču un pakalpojumu Nicas klasifikācijas 10.redakcija

Sākot ar 2012.gada 1.janvāri ir stājusies spēkā jauna (10.) preču un pakalpojumu Nicas klasifikācijas redakcija. Izmaiņas skārušas kā klašu virsrakstus, tā arī to saturu. Ar jauno klasifikācijas redakciju var iepazītes Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) mājaslapā.

17.06.2011Seminārs par dizainparaugu aizsardzību ASV

2011. gada 17. jūnijā Rīgā ir noticis seminārs Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas (LPPA) biedriem, kas bija veltīts dizainparaugu aizsardzības jautājumiem ASV. Seminārā ar priekšlasījumu uzstājās ASV Patentu valdes vecākais eksperts Adira Aranoviča kungs. Priekšlasījums skāra jautājumus par atšķirībām eiropiešu un amerikāņu dizainparaugu ekspertīzes sistēmās, kā arī jautājumus par dažādām amerikāņu likumdošanas niansēm. Mūsu firmas pārstāvis arī ir piedalījies seminārā.

03.05.2011 Rūpnieciskā īpašuma likumprojekts 

Pašreiz Latvijā tiek gatavots pieņemšanai jauns Rūpnieciskā īpašuma likumprojekts. Tiek plānots, ka šis likumprojekts būtiski mainīs pastāvošo likumdošanu, konkrēti, strīdu izskatīšanas kārtību Patentu valdes Apelācijas padomē, kā arī skars jautājumu par patentpilnvaroto atbildības obligāto apdrošināšanu, kā arī daudzus citus jautājumus. Uz doto brīdi nav zināms šī likumprojekta spēkā stāšanās datums, taču tā stāšanās spēkā iespējamība un galīga redakcija aktīvi tiek pārspriesta speciālistu vidū. 

Mūsu firma piedalījās LPPA (Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas) organizētajā darba grupā. Darba grupas locekļi izteica savus komentārus, iebildumus un priekšlikumus attiecībā uz jauno likumprojektu, pēc kā LPPA ir nosūtījusi kopīgo vēstuli uz Tieslietu ministriju un LR Patentu valdi. 

21.04.2011 AIPPI Starptautiskā Baltijas konference 

No 2011. gada 19. līdz 21. aprīlim Rīgā ir notikusi AIPPI Starptautiskā Baltijas konference ar nosaukumu "Enforcement of IP rights and survival in new environment" („Intelektuālā īpašuma tiesību nodrošināšana un izdzīvošana jaunajos apstākļos”), ko ir organizējusi AIPPI Latvijas nacionālā grupa. Baltijas konferences tiek rīkotas ar noteiktu periodiskumu sākot ar 1995. gadu, pēc kārtas katrā no trijām Baltijas valstīm (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā).  

Konferencē ir uzstājušies, tai skaitā, OHIM pārstāvis Vinsents O’Reili (Vincent O’Reilly), WIPO pārstāvis Metjū Reišli (Matthias Reischle) un EPO pārstāvis Deniels Eks Tomass (Daniel X Thomas). Bez tam konferencē ir piedalījušies patentpilnvarotie un eksperti no Baltijas valstīm, kā arī no Krievijas, Vācijas, Beļģijas, ASV un citām valstīm.  

Konferencē tika sniegti ziņojumi par dažādiem jautājumiem intelektuālā īpašuma jomā, tai skaitā par jautājumiem saistībā ar preču zīmju izmantošanas pierādījumiem, Eiropas preču zīmju sistēmas funkcionēšanu, to, kā Patentu valdes un nacionālās tiesas veic patentspējas noteikšanu u.c. Arī ir izskanējuši priekšlasījumi par autortiesībām, komerctiesību nodrošināšanu, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības administratīvajiem veidiem un daudzi citi. 

No mūsu firmas konferencē ir piedalījusies Svetlana Makejeva. Mūsu biroju arī ir apmeklējuši kolēģi un darījumu partneri no dažādām valstīm. 

06.04.2011 Seminārs, veltīts civilprocesa jautājumiem 

2011. gada 6. aprīlī pēc tiesu kolēģijas iniciatīvas Latvijā notika seminārs Latvijas Patentpilnvarorto asociācijas biedriem un LR Patentu valdes Apelācijas padomes darbiniekiem. Civilprocesam veltītājā seminārā ar priekšlasījumiem ir uzstājušies Rīgas Apgabaltiesas tiesneši, kas specializējas lietu izskatīšanā intelektuālā īpašuma jomā.  

Seminārā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar prasības pieteikumu iesniegšanu, kā arī ar pierādījumu sagatavošanu un iesniegšanu tiesā, ņemot vērā intelektuālā īpašuma specifiku. 

Mūsu firmas pārstāvis arī ir piedalījies šajā seminārā. 

17.11.2010. stājās spēkā 2010. gada 14. oktobrī pieņemtie grozījumi Patentu likumā.  

Tika grozīti noteikumi saistībā ar izgudrojumiem, kas skar valsts aizsardzības intereses (11. pants). Bez tam tika nostiprināts, ka Patentu valde drīkst publicēt reģistru ziņas elektroniskā formā (23. pants). Minētie grozījumi skar arī pantu, kas attiecas uz patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un kārtību (26. panta trešā un ceturtā daļas). Kā arī 38.pants (Patenta piešķiršana, reģistrācija un publikācija) tika papildināts ar 6. punktu, kas nostiprina kārtību, kādā veicami grozījumi vai kļūdu labojumi ziņās, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņa vai pārstāvja maiņa. 

17.11.2010 Stājās spēkā 2010. gada 14. oktobrī pieņemtie grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. 

Grozījumi nostiprina, ka tiesiskās sekas attiecībā uz preču zīmes reģistrācijas datiem iestājas ar Patentu valdes oficiālajā izdevumā norādīto publikācijas dienu neatkarīgi no tā, vai publikācija ir papīra vai elektroniskā formā Patentu valdes mājaslapā internetā (16. panta otrā daļa). Bez tam grozījumi skar noteikumus, kas attiecas uz termiņu pagarināšanu (22. pants), lietvedības turpināšanu pēc termiņu neievērošanas (22. ¹ pants), tiesību atjaunošanu (22. ² pants) un lēmumus par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu un tiesību atjaunošanu (22. ³ pants). Grozījumi attiecas arī uz preču zīmēm komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā un preču zīmēm kā ķīlas tiesības priekšmetu (25. ¹ pants).  

09.11.2010 LPPA seminārs „Preču zīmju tiesiskā aizsardzība Latvijā un ES”. 2010. gada 9. novembrī Latvijas  Patentpilnvaroto asociācija (LPPA) ir novadījusi semināru LPPA biedriem „Preču zīmju tiesiskā aizsardzība Latvijā un ES”. Lektoru lomā seminārā ir piedalījušies LR Patentu valdes speciālisti. Seminārā tika skaidroti 17. novembrī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Bez tam tika skaidroti jautājumi, kas saistīti ar preču zīmju faktiskās izmantošanas pierādīšanu, Kopienas preču zīmju reputācijas pierādīšanu, kā arī ar preču un pakalpojumu sarakstu tiesiskajiem apjomiem. Ir jāatzīmē, ka seminārā ir piedalījies arī mūsu firmas pārstāvis. 

09.07.2010 ECTA apaļa galda tikšanās Rīgā 2010. gada 9. jūlijā Rīgā notika apaļa galda tikšanās, ko organizēja ECTA sadarbībā ar OHIM un Baltijas valstu nacionālajām preču zīmju iestādēm, un kuras mērķis bija veicināt diskusiju par Eiropas Savienības preču zīmju sistēmu. Minētās tikšanās laikā tika apspriestas dažādas tēmas saistībā ar Kopienas preču zīmēm, preču zīmju nacionālo, Kopienas un starptautisko reģistrācijas procedūru priekšrocībām un trūkumiem, kā arī preču zīmju sistēmu harmonizāciju. Diskusijas laikā juridisko firmu un patentu biroju pārstavjiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas bija iespēja pārrunāt aktuālos sadarbības jautājumus ar OHIM vice prezidentu Pēteru Lourensu un ECTA pirmo vice prezidentu Domeniko De Siomone.  

12.06.2010 Latvijā ratificēts Patentu līgums 

2010. gada 12. jūnijā Latvijas Republikā stājās spēkā 2000. gada 1. jūnijā Ženevā pieņemtais Patentu līgums (Patent Law Treaty). Līguma mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību izgudrojumu aizsardzības jomā, vienkāršojot un harmonizējot formālās procedūras, kas saistītas ar patentu iegūšanu un to uzturēšanu spēkā dažādās valstīs. Patentu līgums regulē galvenokārt patentu piešķiršanas procedūru patentu iestādē un reglamentē tādas formalitātes kā pieteikuma datuma noteikšana, patenta pieteikuma forma un saturs, pārstāvība u.c. 

Uz 2010. gada 13. jūniju Patenta līgumu bija parakstījušas 59 valstis, un ratificējušas 25 valstis. 

29.04.2010 Seminārs „Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana un tiesvedība” 

2010. gada 27.-29.aprīlī Rīgā notika seminārs „Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana un tiesvedība”, kuru Latvijas Republikas Tieslietu ministrija organizēja sadarbībā ar Norveģijas valdību projekta „Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” ietvaros. 

Viena no semināra pamattēmām bija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/48/EK no 2004. gada 29. apriļa par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ieviešana Latvijā. Semināra ietvaros bija aktualizēti un apspriesti arī dažādi jautājumi, kas attiecas uz pierādījumiem un pasākumiem pierādījumu saglabāšanai, kompensācijām un tiesu izdevumiem un tml. Seminārā uzstājās tajā skaitā Eiropas Komisijas un LR Patentu Valdes pārstavji. No mūsu firmas seminārā piedalījās juriste Marija Makejeva. 

06.07.2009 Stājas spēkā jauna regula attiecībā uz zāļu papildu aizsardzības sertifikātiem 

2009. gada 6. jūlijā stājas spēkā jauna regula attiecībā uz zāļu papildu aizsardzības sertifikātiem.  Regula Nr. 469/2009 ir iepriekšējās, jau vairākkārt būtiski grozītās 1992. gada 18. jūnija Regulas Nr. 1768/92 kodificēta versija. Kodifikācijas mērķis ir Regulas pašreizējās versijas skaidrība un racionalitāte. 

16.03.2009 Stājas spēkā Singapūras līgums par preču zīmēm 

2009. gada 16. martā Latvijas Republikā stājas spēkā Singapūras līgums par preču zīmēm (LPZ). Jāatzīmē, ka Singapūras LPZ nosaka atvieglojumus gadījumos, kad pieteicējs vai turētājs ir nokavējis Valdes procedūras rīcības termiņu. Šis nosacījums ir svarīgs papildinājums, jo saskaņā ar Singapūras LPZ Līgumslēdzējām Pusēm jādara pieejams vismaz viens no šiem atvieglojumiem pēc viņu izvēles: termiņa pagarinājums, lietas turpināšana tiesību atjaunināšana, ja termiņa kavējums ir bijis netīšs vai radies neskatoties uz apstākļiem atbilstošu rīcību.   

Singapūras līgumā par preču zīmēm ir daudz inovāciju, it īpaši tādu, kas Singapūras līgumu par preču zīmēm saista ar visu veidu preču zīmēm un to, ka preču zīmju īpašniekiem tagad ir droša iespēja izmantot dažādus aizsargmehānismus gadījumos, kad ir nokavēti termiņi. 

Attiecībā uz Latviju, gadījumā ja pieteicējs ir nokavējis oficiālā maksājuma termiņu preču zīmes reģistrācijas termiņa atjaunošanai, kā arī citus laika limitus saistībā ar preču zīmēm, pieteicējs var reģistrēt tiesību atjaunošanas pieprasījumu Latvijas Patentu valdē izskatīšanai. Gadījumā, ja minētais pieprasījums tiek apmierināts, pieteicējs var iemaksāt attiecīgo oficiālo maksājumu kopā ar atbilstošo piemaksu (soda naudu) un tādējādi saglabāt tiesības uz prečzīmi. 

Singapūras Prečzīmju likuma līgums ir pieejams šajā saitē:    http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html 

01.09.2008 Izmaiņas Madrides sistēmā 

Sākot ar 2008. gada 1. septembri ir stājušies spēkā Madrides Vienošanās un Protokola Kopīgo noteikumu Madrides protokola 9. sexies panta grozījumi. Tie anulē drošības noteikumu, tādējādi ieviešot Madrides sistēmā dažas izmaiņas, kurām ir vērts pievērst uzmanību.  

Tā kā Latvija ir gan Madrides Vienošanās, gan Madrides Protokola dalībvalsts, 9. sexies panta grozījumi to ietekmē tieši.  Zemāk ir dots jaunieviestās sistēmas īss pārskats. Izmaiņu būtība ir tā, ka sākot ar 2008. gada 1. septembri valstīs, kas ir vienlaikus gan Madrides Vienošanās, gan Madrides Protokola dalībvalstis, procedūru pārvaldīs Madrides Protokola noteikumi pretēji iepriekš iedibinātajai Madrides Vienošanās dominantei.  Augstākminētie fakti ieviesīs dažas izmaiņas gan procedūru, gan finansu aspektos pieteicējiem, kas vēlas iegūt preču zīmju aizsardzību starptautiskā līmenī. Tādējādi, sākot ar 2008. gada 1. septembri, pamats starptautiskas preču zīmes pieteikumam valstīs, kuras ir gan Madrides Vienošanās, gan Madrides Protokola dalībvalstis, var būt arī nacionālais preču zīmes pieteikums. Turklāt pieteikumi turpmāk var tikt iesniegti ne tikai franču, bet arī angļu valodā. 9. e. panta grozījumi arī sniedz iespēju aizpildīt starptautisko pieteikumu, norādot Madrides Vienošanās un Protokola dalībvalstis, tieši Starptautiskajā birojā  (WIPO), kas iepriekš bija aizliegts sakarā ar Madrides Vienošanās dominanti. Sakarā ar augstākminētajām izmaiņām ir pieauguši arī atbilstošie maksājumi no 73 CHF uz 100 CHF katrai valstij un par papildus klasi, ja skaits pārsniedz trīs.  Tomēr jāpiebilst, ka individuāli maksājumi, ja to pieprasa Madrides Protokola 8. (7) pants, kopš 2008. gada 1. septembra netiek maksāti.  Kā noteikts WIPO Informatīvajā apskatā, jaunās cenas tiks pielietotas visās situācijās, kad jāmaksā standartmaksājumi saskaņā ar Vienošanos vai Protokolu. 

© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006